תפריט סגור

ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה


 באמצעות מספר מאמרים אני מציג בכל מאמר הסבר על פן אחד הנוגע לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה
חדשה, התוכנית הפנסיונית אשר באמצעותה חוסכים רבים מאזרחי מדינת ישראל לפנסיה.

במסגרת מאמר זה אסקור בקצרה את הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה חדשה כחלק בלתי נפרד ממנה כוללת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. קרן הפנסיה מתחייבת לשלם קצבת נכות למבוטח, אשר הוגדר על ידי ועדה רפואית של קרן הפנסיה כמי שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע עקב מצב בריאותי וכתוצאה מכך לא מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים.

מהו השכר המבוטח במסגרת קרן הפנסיה ?

במסגרת קרן הפנסיה סכום הביטוח של החוסך תלוי בהפקדות שהוא מבצע לקרן, כאשר ההכנסה
המבוטחת תלויה בסכום ההפקדה המבוצע מידי חודש.

למשל מבוטח שכיר, אשר גילו 30, והוא נשוי עם ילדים, אשר משכורתו מסתכמת ב- 10,000 ₪, מפקיד לקרן הפנסיה 6% מן השכר על חשבונו (המעסיק מנכה משכרו ומעביר לקרן) ו- 12.5% או 14.83% על חשבון המעסיק (לתגמולים 6.5% והיתרה על חשבון פיצויים).

עצמאי אשר מפקיד לקרן פנסיה יהיה מבוטח בסכום השווה לסכום ההפקדה חלקי 16% בדרך כלל.
למשל עצמאי המפקיד לקרן פנסיה 1,500 ₪ יהיה מבוטח על הכנסה בסך 9,375 ₪ (סכום ההפקדה חלקי 16%).


מה שיעור הפיצוי מקרן פנסיה במקרה אובדן כושר עבודה ?

קצבת אובדן כושר עבודה אשר תשולם על ידי קרן הפנסיה לחוסך במקרה של אובדן כושר עבודה
תלויה בגיל שבו הצטרף החוסך לקרן הפנסיה ובמסלול הביטוח בו בחר החוסך.


למשל, אדם בן 30 אשר שכרו מסתכם ב- 10,000 ₪, מפקיד לקרן הפנסיה 6% חלק עובד, 6.5% חלק מעסיק ו- 8.3% על חשבון פיצויים ומסלול הביטוח בו בחר להיות מבוטח הוא 75% למקרה נכות, הרי קצבת הנכות אותה תשלם קרן הפנסיה בקרות אירוע ביטוח תסתכם ב- 7,500 ₪ אבל אם בחר במסלול ביטוח נכות 37.5% אז קצבת הנכות אותה תשלם קרן הפנסיה תסתכם בסכום של 3,750 ₪.


מהי תקופת אכשרה בקרן פנסיה ?

חשוב לדעת שבקרן פנסיה מוגדרת "תקופת אכשרה" לעניין מחלה קודמת, אשר מסתכמת ב- 60 חודשים ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה. זאת אומרת, חוסך בקרן פנסיה לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה מן הקרן עקב מחלה אשר מקורה במועד מוקדם למועד בו הצטרף לקרן הפנסיה. היה והמקור לאי יכולתו של המבוטח לעבוד נובע מאירוע שהתרחש
לאחר הצטרפותו לקרן הפנסיה אז הוא יהיה זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה.


מהי תקופת המתנה בקרן הפנסיה ?

בקרן פנסיה מוגדרת "תקופת המתנה" אשר קובעת שמבוטח בקרן פנסיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה אם הוא לא יכול לעבוד בתקופה העולה על 90 ימים.


מהי פרנצ'יזה ?

קרן פנסיה חדשה כוללת במסגרתה מנגנון הקרוי "פרנצ'יזה" אשר קובע שלאחר תום תקופת ההמתנה כאמור (של 3 חודשים) תשלם קרן הפנסיה למבוטח לו אירע אירוע ביטוח קצבת נכות כפולה בחודשיים הראשונים (בחודש הרביעי ובחודש החמישי).


 מהו "שחרור" ?

קרן פנסיה כוללת מנגנון של "שחרור מתשלום פרמיות" הקובע שקרן הפנסיה, במקרה של אובדן כושר עבודה, לא רק תשלם קצבת אובדן כושר עבודה למבוטח הזכאי לכך אלא גם תפקיד לחשבון החיסכון של החוסך בקרן הפנסיה בדומה להפקדות שביצע החוסך בעת שהפקיד לקרן הפנסיה, סכום השווה להפקדות עובד,

מעסיק ופיצויים, כדי שעם הגעת החוסך לגיל הפרישה הוא יהיה זכאי לקצבת זקנה כאילו עבד עד גיל הפרישה והפקיד לקרן הפנסיה בכל שנות עבודתו עד הגיעו לגיל פנסיה.

איציק אסטרייכר

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני